MEGATRON® 中试型在线分散

在线连续或循环型多级分散及均质设备

主机 / 工作腔

MT 3100 S2
MT 3100 S2
新型在线均质器, 带CH电源线及APP软件控制 (230V)
MTO 3100 Q-V
MTO 3100 Q-V
MT 3100 S2 (不带加热/冷却夹套) 主机工作腔
MTO 3100 Q-K6375
MTO 3100 Q-K6375
MT 3100 S2 (不带加热/冷却夹套) 主机工作腔
MTO 5100 Q-V
MTO 5100 Q-V
MT 5100 S2 (不带加热/冷却夹套) 主机工作腔
MTK 5100 Q-V
MTK 5100 Q-V
MT 5100 S2 (带加热/冷却夹套) 主机工作腔
MT 5100 S2
MT 5100 S2
新型在线均质器, 带CH电源线及APP软件控制 (230V)
MTO 3100 Q-E
MTO 3100 Q-E
MT 3100 S2 (不带加热/冷却夹套) 主机工作腔
MTO 3100 Q-K6230
MTO 3100 Q-K6230
MT 3100 S2 (不带加热/冷却夹套) 主机工作腔
MTK 3100 Q-V
MTK 3100 Q-V
MT 3100 S2 (带加热/冷却夹套) 主机工作腔
MTK 3100 Q-E
MTK 3100 Q-E
MT 3100 S2 (带加热/冷却夹套) 主机工作腔
MTK 3100 Q-K6375
MTK 3100 Q-K6375
MT 3100 S2 (带加热/冷却夹套) 主机工作腔
MTK 3100 Q-K6230
MTK 3100 Q-K6230
MT 3100 S2 (带加热/冷却夹套) 主机工作腔
MTO 3100 Q-E-A
MTO 3100 Q-E-A
MT 3100 S2 (不带加热/冷却夹套) 高压釜型主机工作腔
MTO 3100 Q-K6375-A
MTO 3100 Q-K6375-A
MT 3100 S2 (不带加热/冷却夹套) 高压釜型主机工作腔
MTO 3100 Q-K6230-A
MTO 3100 Q-K6230-A
MT 3100 S2 (不带加热/冷却夹套) 高压釜型主机工作腔
MTK 3100 Q-E-A
MTK 3100 Q-E-A
MT 3100 S2 (带加热/冷却夹套) 高压釜型主机工作腔
MTK 3100 Q-K6375-A
MTK 3100 Q-K6375-A
MT 3100 S2 (带加热/冷却夹套) 高压釜型主机工作腔
MTK 3100 Q-K6230-A
MTK 3100 Q-K6230-A
MT 3100 S2 (带加热/冷却夹套) 高压釜型主机工作腔
MTO 5100 Q-E
MTO 5100 Q-E
MT 5100 S2 (不带加热/冷却夹套) 主机工作腔
MTO 5100 Q-K6375
MTO 5100 Q-K6375
MT 5100 S2 (不带加热/冷却夹套) 主机工作腔
MTO 5100 Q-K6230
MTO 5100 Q-K6230
MT 5100 S2 (不带加热/冷却夹套) 主机工作腔
MTK 5100 Q-E
MTK 5100 Q-E
MT 5100 S2 (带加热/冷却夹套) 主机工作腔
MTK 5100 Q-K6375
MTK 5100 Q-K6375
MT 5100 S2 (带加热/冷却夹套) 主机工作腔
MTK 5100 Q-K6230
MTK 5100 Q-K6230
MT 5100 S2 (带加热/冷却夹套) 主机工作腔
MTO 5100 Q-E-A
MTO 5100 Q-E-A
MT 5100 S2 (不带加热/冷却夹套) 高压釜型主机工作腔
MTO 5100 Q-K6375-A
MTO 5100 Q-K6375-A
MT 5100 S2 (不带加热/冷却夹套) 高压釜型主机工作腔
MTO 5100 Q-K6230-A
MTO 5100 Q-K6230-A
MT 5100 S2 (不带加热/冷却夹套) 高压釜型主机工作腔
MTK 5100 Q-E-A
MTK 5100 Q-E-A
MT 5100 S2 (带加热/冷却夹套) 高压釜型主机工作腔
MTK 5100 Q-K6375-A
MTK 5100 Q-K6375-A
MT 5100 S2 (带加热/冷却夹套) 高压釜型主机工作腔
MTK 5100 Q-K6230-A
MTK 5100 Q-K6230-A
MT 5100 S2 (带加热/冷却夹套) 高压釜型主机工作腔